SMluvní podmínky
army camp

Tyto pomníky se vztahují na akce pořádané zapsaným spolkem Association Military Fan, dále pak pro dětský rekreační pobyt (dále jen „pobyt“) na letním táboře ARMY CAMP (dále jen „tábor“).


Všeobecné podmínky k letním táborům


Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášení dítěte na letní tábor. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Association Military Fan z.s., Konice prohlašuje, že je oprávněn k provozování a pořádání dětského tábora.

1. Účastník dětského tábora je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedení tábora a oddílových vedoucích. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora.
Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky dětské rekreace. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora a uplatnit příslušný stornovací poplatek (v takovém případě je zákonný zástupce povinen si dítě v táboře převzít do 24 hodin po telefonickém upozornění).
V případě, že tak zákonný zástupce neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou, kterou neprodleně uhradí. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek, bez povolení nesmí vstupovat do cizích pokojů či prostorů, kde jsou nemocní a do provozních prostorů.

 

2. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s táborovým řádem a to zejména s následujícími body:

a) Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa (ošetřovna, kuchyň, sklady, apod.).

b) Soukromí – Děti musí respektovat soukromí ostatních účastníků tábora (stany)

c) Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, noční klid, apod.

d) Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, umývárny, kontrola pořádku, pořádek v táboře, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.

e) Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky, které dítě užívá, předají rodiče zdravotníkovi v den nástupu na tábor. V době tábora děti nahlásí zdravotníkovi nález klíštěte, pouze on je vytahuje a ošetří a zajišťuje jejich evidenci.

f) Strava – Děti musí respektovat zákaz jídla čehokoliv mimo táborovou stravu, zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.

g) Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

h) Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů (zejména nábojnic, pyrotechniky a zbraní) se nesmí těchto předmětů dotýkat ani je zvedat a jsou povinny nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

i) Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

j) Šikana, násilí – V případě výskytu násilí, šikany či obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).


 3. Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že z pedagogických důvodů nedoporučujeme návštěvy na táboře, vzhledem k táborovému programu nezaručujeme přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy.


 4. Doporučení: upozorňujeme, aby účastník tábora nevozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru ubytování nemůžeme zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, je povinen si cenné věci a peníze uschovat prostřednictvím vedoucího oddílu, který zajistí bezpečné uschování jemu svěřených věcí na místo určené, v jiném případě Association Military Fan, Konice neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.


5. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní a lékařské dokumentace účastníka tábora při odjezdu na tábor.


6. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky. Proto je nutné, z hygienických, zdravotnických důvodů a důvodu prevence před vznikem ohniska virových, či bakteriálních onemocnění dodržovat stanovené časové lhůty pro jednotlivé dokumenty, zejména zdravotní dokumentace účastníka tábora.


7. Cenové podmínky a způsob úhrady: Neuhrazení poplatku (ceny) za letní tábor ve stanoveném termínu, tj. nejdéle do 30.6.2023 bude přihláška účastníka letního tábora zrušena a na jeho místo přijat náhradník.


8. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu závaznou přihlášku zrušit. Zrušení pobytu se provádí písemnou formou, emailem či datovou schránkou na adresu Association Military Fan z.s. a je stornován ke dni doručení. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu, je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 9. těchto smluvních podmínek.


9. Storno podmínky:

Zrušení přihlášky na letní tábor ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte) je možné písemnou formou dopisem,  e-mailem, či datovou schránkou.
a) Objednatel (zák. zástupce) je povinen při zrušení pobytu uhradit storno poplatek, jehož výše je stanovena takto:
- v době delší než 30 dnů před nástupem na letní tábor = 500,- Kč z celkové ceny letního tábora

- 29 - 14 dnů před nástupem na tábor = 30% z ceny letního tábora

- 14 - 7 dnů před nástupem na tábor = 70 % z ceny letního tábora

- kratší než 7 dnů před nástupem na letní tábor = 100% ceny letního tábora (platí i z důvodu onemocnění), nevzniká nárok na vrácení peněz, přihlášený má však možnost najít za sebe náhradu

b) Vracení plateb v mimořádných případech v průběhu letního tábora:

- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu letního tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, poplatek za letní tábor se nevrací

- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči ze vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou rodiči písemně prokázány (onemocnění dítěte aj.) bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů

- bude-li dítě z vážných kázeňských důvodů vykázáno z letního tábora, bude vrácena částka odpovídající výši stravného za zbývající dny pobytu, kdy již nebude přítomno

c) Případné vrácení poplatku nebo jeho části bude uskutečněno buď do 30.6. nebo po účetní uzávěrce akce v době mezi 5.9. – 19.9. na ekonomickém oddělení v pokladně Association Military Fan, z.s., Konice.
Dřívější výplata na místě tábora není možná.


10. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě (přiměřeně k jeho věku)o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.  Dle podmínek GDPR rodič taktéž stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že Association Military Fan, z.s. může nakládat s informacemi o dítěti (jméno, příjmení a místo bydliště) dle platných pravidel, a může je zveřejnit na svých webových stánkách v rubrice "evidence" pro svou potřebu. A také, že  Association Military Fan, z.s. je oprávněn zveřejňovat fotografie či videa s dětmi pro účely propagace spolku na svých materiálech.